របារកុំព្យូទ័រដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំទ្រទ្រង់មីន (Dia.18.0mm-24.0mm)

របារកុំព្យូទ័រដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំទ្រទ្រង់មីន (Dia.18.0mm-24.0mm)