ផលិតផល

វិញ្ញាបនប័ត្រផលិតផល

វិញ្ញាបនប័ត្រពាក់ព័ន្ធអូស្ត្រាលី

5_03_1
5_03_2
9_3_1
9_3_2
Australia_Tianjin_certificate1
Australia_Tianjin_certificate2
Australia_low_carbon_wire1
Australia_low_carbon_wire2

វិញ្ញាបនបត្រឌូបៃ

Dubai_certificate1
Dubai_certificate2

វិញ្ញាបនបត្រឥណ្ឌូនេស៊ី

Indonesia_strand1
Indonesia_strand2
Indonesia_PC1
Indonesia_PC2

ជប៉ុននិងអាល្លឺម៉ង់បញ្ជាក់

Germany_certifiate_9.5
Japan_certificate
Japan_certificate2

វិញ្ញាបនបត្រផ្សេងទៀត

Israel_certificate
Korea
Norway
Malaysia
Malaysia1
  • វិញ្ញាបនប័ត្របូស្នៀ
  • វិញ្ញាបនប័ត្រខ្សែនិងខ្សែរបស់ប្រទេសថៃ